Disclaimer

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Praktijk TOP Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder Praktijk TOP mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Praktijk TOP informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins ter beschikking gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Praktijk TOP spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Praktijk TOP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Praktijk TOP spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Praktijk TOP Niets van deze website mag dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk TOP worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.