Algemene voorwaarden

 

Geldend vanaf 1 mei 2016

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandel- en overige overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling aangegaan tussen Praktijk TOP als rechtspersoon en de cliënt of opdrachtgever.

Artikel 2. Begripsbepalingen
Praktijk TOP
Praktijk voor  hypnotherapie en hypnose
St Jorisplein 3, 4205 CA, Gorinchem. 06-82 957 634 / info@praktijk-top.nl /www.praktijk-top.nl

Therapeut
De bevoegde therapeut die behandelingen uitvoert onder de naam van Praktijk TOP.

Cliënt
De volwassene die zich voor behandeling heeft aangemeld of in behandeling is bij Praktijk TOP.

Zorgverzekeraar
De verzekeringsinstantie waar de cliënt zijn of haar huidige zorgverzekering heeft lopen.

Opleider
De docent, die trainingen verzorgt namens of onder de naam van Praktijk TOP.

Opdrachtgever
De (contact-)persoon van een organisatie die zich heeft gemeld of diensten afneemt van Praktijk TOP. De partij die de opdracht geeft.

Opdrachtnemer
De partij die de opdracht aanneemt, in dit geval Praktijk TOP.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden therapeut cliëntbehandeling
Beroepscode
De therapeut handelt volgens de beroepscode van het NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten).

Bereikbaarheid
Praktijk TOP is bereikbaar per telefoon (06-82 957 634)  op werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur, via e-mail (info@praktijk-top.nl) en via de website (www.praktijk-top.nl). Praktijk TOP reageert binnen 2 werkdagen op berichten.

Annulering
Indien afspraken met de therapeut door omstandigheden niet kunnen doorgaan, zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en zal direct een nieuwe afspraak gepland worden.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden cliënt
Geldige documenten
De cliënt dient er zorg voor te dragen dat hij of zij in het bezit is van en geldig legitimatiebewijs en zorgpas.

Verzekerde zorg
De cliënt dient van tevoren zelf na te gaan of hij/zij verzekerd is voor de aangeboden zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de polisvoorwaarden die de cliënt van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Tevens wordt verwezen naar de website van betreffende zorgverzekeraar. Bij veranderingen in de zorgverzekering dient de
cliënt de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Bereikbaarheid
De cliënt is er verantwoordelijk voor dat hij of zij goed bereikbaar is. Dat wil zeggen, Praktijk TOP is te allen tijde op de hoogte van het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij veranderingen van deze gegevens dient de cliënt de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 Artikel 5. Annuleringen
Cliëntafspraak
De cliënt dient een annulering uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak door te geven aan de therapeut. Annuleringen via telefoonnummer 06-82 957 634 of e-mail info@praktijk-top.nl. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen conform het geldende of het anderszins overeengekomen tarief.

Opdrachten
Annulering van andere overeenkomsten dan cliëntafspraken is zonder kosten mogelijk tot drie weken voor uitvoeringsdatumdatum. Bij annuleringen binnen drie weken voor uitvoeringsdatum is de gehele aanneemsom verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Betalingen
Alle tarieven en prijzen worden uitgedrukt euro’s (€) met vermelding van het eventuele BTW-tarief. Betalingen voor therapeutische behandelingen dienen in principe contant of via pinbetaling te worden voldaan, waarna de cliënt nadien schriftelijk of digitaal de factuur ter beschikking zal worden gesteld. Indien in overleg anders dan contant wordt betaald, dienen de door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn voldaan. Betaling dient dan te geschieden op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer. Betalingen betrekking hebbende op andere dan therapeutische behandelingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum, vermeld op de toegezonden factuur.

Artikel 7. Betalingsherinnering
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt een betalingsherinnering toegezonden. Is binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet voldaan aan de betalingsverplichting(en), volgt een tweede, tevens laatste betalingsherinnering. Bij uitblijven van betaling na de laatste betalingsherinnering, volgt er een ingebrekestelling.

Artikel 8. Incassomaatregelen
Is binnen 14 dagen na de datum van de ingebrekestelling niet aan de betalingsverplichting(en) voldaan, is Praktijk TOP gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze maatregelen door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassokosten verband houdende met de te innen bedragen komen ten laste van de cliënt of opdrachtgever, waarbij de hoofdsom wordt verhoogd met een bedrag conform het “besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” met een minimum van € 40,00.

Artikel 9. Maatregelen bij betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand is Praktijk TOP gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere cliëntbehandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit is ter beoordeling van de therapeut. Bij de uitvoering van niet-cliëntgebonden opdrachten is Praktijk TOP in alle gevallen gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen opdrachten onmiddellijk op te schorten.

Artikel 10 . Declareren bij zorgverzekeraar
De cliënt is zelfverantwoordelijk om de kosten bij de zorgverzekeraar te declareren voor zover de betreffende zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Hier wordt verwezen naar de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Artikel 11. Cliënt privacy
Dossier
Het cliëntendossier, inclusief behandelplan en sessieverslagen, worden vijf jaren bewaard en zullen daarna worden vernietigd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn van toepassing.

Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding. Alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevensverstrekking De therapeut mag alleen gegevens uit het dossier aan derden verstrekken indien de cliënt hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Inzagerecht
De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Voor inzage dient de cliënt een aparte afspraak te maken met de therapeut. De cliënt heeft recht op wijziging van persoonsgegevens indien deze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Tegen een onkostenvergoeding kan de cliënt ook een kopie ontvangen van het dossier.

Overig
De inhoud van gesprekken en eventuele verslaglegging mogen niet worden gebruikt bij juridische procedures inzake echtscheidingen, omgangsregelingen, arbeidsconflicten, etc.

Artikel 12. Klachtenprocedure cliëntbehandeling
Tenzij belangen zich daartegen verzetten, dienen klachten over het handelen van de therapeut eerst door de cliënt met de therapeut besproken te worden. Bij klachten kan de cliënt zich wenden tot de beroepsgroep NBVH (www.nbvh.nl) of het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ: www.rbcz.nu), waarbij Praktijk TOP is aangesloten en aan het tuchtcollege onderhevig is.

Artikel 13. Opdrachten en totstandkoming overeenkomst(en)
Offertes of prijsopgaven worden door Praktijk TOP vrijblijvend gedaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment waarop Praktijk TOP de opdracht die de opdrachtgever op zodanige offerte of prijsopgave laat volgen, schriftelijk aanvaardt. Elke offerte of prijsopgave is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Praktijk TOP heeft verstrekt. Een offerte vervalt twee maanden na de dag waarop de offerte of prijsopgave door Praktijk TOP aan de opdrachtgever is gedaan.

Artikel 14. Inhoud en uitvoering opdrachten of overeenkomsten
De inhoud van de opdracht of overeenkomst wordt gevormd door de in de offerte opgenomen en in de opdrachtbevestiging/overeenkomst vastgestelde omschrijving van de door Praktijk TOP te verrichten werkzaamheden. Eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de aldus overeengekomen inhoud van de opdracht/overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Praktijk TOP zal zich inspannen de door haar aanvaarde opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Praktijk TOP werkt volgens de beroepscode van het NBVH. Alle verplichtingen van Praktijk TOP zijn inspanningsverplichtingen. De opdracht vangt aan nadat Praktijk TOP de door de opdrachtgever verstrekte opdracht/overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard op het in de opdracht/overeenkomst genoemde tijdstip. De opdrachtgever zal Praktijk TOP alle voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en/of gegevens.

Artikel 15. Exclusiviteit
Praktijk TOP behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere door haar geaccepteerde opdrachtgever aan te bieden en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden vrijelijk uit te voeren, zonder dat enige opdrachtgever zich kan beroepen op het alleenrecht van de aan hem geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door Praktijk TOP in het kader van de uitvoering van de in artikel 14 bedoelde opdracht of overeenkomst verrichte werkzaamheden berusten bij Praktijk TOP. Dit ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de door Praktijk TOP al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp)middelen.

Artikel 16. Overmacht
Indien één van de partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de andere partij geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht aan de zijde van Praktijk TOP wordt mede verstaan: elke van de wil van Praktijk TOP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend niet of niet tijdige verrichting van diensten door derden die door Praktijk TOP bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Praktijk TOP is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënt, opdrachtgever en derden waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk TOP en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan (art. 7:463 BW). Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Praktijk TOP jegens de cliënt of opdrachtgever in of buiten contract beperkt tot de contractsom dan wel de aantoonbare prijsafspraak. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk TOP zal de cliënt of opdrachtgever Praktijk TOP die door Praktijk TOP bij het verrichten van alle werkzaamheden zijn ingeschakeld, vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake van vergoeding van schaden, kosten en interesses ontstaan door of in verband met de uitvoering van de opdracht. In geval van aanspraken van derden is Praktijk TOP gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te annuleren. Reclames ter zake van de door Praktijk TOP verrichte diensten dienen binnen een maand na de datum van de eindafrekening die betrekking heeft op de betreffende diensten, door de opdrachtgever aan Praktijk TOP te worden gemeld. Iedere verplichting tot schadevergoeding van Praktijk TOP vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar na de datum van de eindafrekening van de opdracht/overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, vergoeding daarvan in rechte gevorderd heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op alle door Praktijk TOP gesloten overeenkomsten en andere gemaakte afspraken, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Praktijk TOP en de cliënt of opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Dordrecht tenzij Praktijk TOP er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daar van kennis te nemen, één en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.