Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

St. Jorisplein 3
4205 JA Gorinchem
06 82 95 76 34

KvK nummer: 63181193

info@praktijk-top.nl
www.praktijk-top.nl

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Top en de cliënt / de cliënten.

 1. Indien cliënt na de eerste telefonische kennismaking afspraken inplant, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject          worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail/ whatsapp dat men geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail/ whatsapp geen sessies meer te zullen geven.
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt ontvangt na de sessie een tikkie, tenzij anders afgesproken.
 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is een sessie voor hypnotherapie maximaal 1,5 uur, voor een hypnose sessie geldt een maximum van 1 uur.
 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur/ twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 1. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.         
 1. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden info@nbvh.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de Praktijk Top. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 1. Praktijk Top is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Top gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk Top en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 1. Praktijk Top is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan het St Jorisplein 3, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.